SZPI zveřejnila výsledky kontrol v roce 2020. Jak je na tom víno?

SZPI zveřejnila výsledky kontrol v roce 2020. Jak je na tom víno?

SZPI zveřejnila na konci dubna zprávu o své činnosti za uplynulý rok. Obsahuje informace o zaměření činnosti inspekce, celkové přehledy a výsledky kontrol či počty uložených opatření. Nás však hlavně zajímá, jak si vedlo vinařství, vinohradnictví a komodita víno.

Jakost potravin je jedním ze základních faktorů, které mají přímý vliv na lidské zdraví. SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) je v České republice jediným orgánem, který má jako svoji hlavní a jedinou kompetenci kontrolu potravin a tabákových výrobků. Soustředí se na úřední kontroly potravin, ale také na vývoj nových kontrolních postupů a metod. Komplexní úřední kontrola potravin je vykonávána jak ve výrobě, tak v průběhu celého obchodního řetězce, včetně prodeje na internetu, v oblasti společného stravování a v některých dalších souvisejících činnostech, jako je například reklama.

Výsledky kontrol: tematické a mimořádné kontroly

Kontrola šumivých a perlivých vín

Cílem bylo prověření požadavků kladených na provozovatele potravinářských podniků vyrábějících a uvádějících na trh šumivá anebo perlivá vína. Bylo provedeno 256 kontrolních vstupů se 126 porušeními vinařské legislativy (nabízení výrobků spotřebiteli, označování výrobků, hygienické požadavky, vedení evidenční knihy aj.).

Na laboratorní analýzu bylo odebráno celkem 30 šarží šumivých či perlivých vín, ze kterých nevyhověla pouze 1 (3,3 %) šarže perlivého vína. Ta nevyhověla ve znaku zbytkový obsah cukru (dle limitu).

Na místě pak inspektoři prověřili 38 šarží výrobků, z nichž 19 (50 %) šarží nevyhovělo právním předpisům. Zejména šlo o chybějící, nesprávné nebo zavádějící označování.

Kontrola oznamovací a uskladňovací povinnosti

Cílem bylo prověření dodržování oznamovací a uskladňovací povinnosti podle ustanovení § 14a a 14b zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. dubna 2017 je povinností příjemců oznámit prostřednictvím Registru vinic zásilku vinařských produktů nejpozději do 12 hodin po jejím příchodu do prvního místa dodání na území České republiky. Nebalené víno jako jediné z vinařských produktů musí následně 10 dnů ležet v místě prvního dodání.

Loni bylo oznámeno celkem 2 928 hlášení příjmu nebaleného vína, což představuje 4 593 šarží v celkovém množství 66 777 175 litrů. Nejčastěji se jednalo o nebalené víno původem z Maďarska, Itálie, Španělska, Argentiny, Slovenska, Rakouska a Moldavska. V rámci kontroly bylo provedeno celkem 533 kontrolních vstupů, během kterých byla prověřena oznamovací povinnost u 864 šarží (18,8 % z celkového počtu šarží nebaleného vína).

Na laboratorní analýzu bylo odebráno 256 šarží nebaleného vína v celkovém objemu 3 988 508 litrů. Výsledky kontrol odhalují, že téměř všechny vzorky vyhověly hodnoceným parametrům. Pouze v jednom případě (< 0,1 %) byl zjištěn nepovolený enologický postup, a to přídavek exogenní vody v 50litrovém sudu pocházejícím ze Slovenska. Jednalo se tak o falšování produktu a kontrolované osobě bylo nařízeno zničení předmětného vína.

V rámci těchto kontrol bylo popsáno 67 porušení právních předpisů. Nejčastějšími prohřešky bylo neodpovídající vedení evidenční knihy, předložení chybně vyplněného průvodního dokladu (či neúplně vyplněného), nesplnění oznamovací nebo uskladňovací povinnost dle zákona. Z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti bylo inspektory vydáno opatření – zákaz uvádění výrobků na trh, a to v celkovém množství 83 666 litrů (2,1 %).

Kontrola částečně zkvašeného hroznového moštu (včetně burčáku)

Cílem bylo prověření jakostních parametrů částečně zkvašeného hroznového moštu včetně burčáku, jeho řádného označování a sledovatelnosti. Dále prověření průvodních dokladů, případně kontrola hygieny prodeje a dalších požadavků. Jako burčák lze označit a uvést na trh pouze částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů pocházejících výlučně z České republiky. Částečně zkvašený hroznový mošt lze nabízet ke spotřebě pouze v období od 1. 8. do 30. 11. kalendářního roku. Celkem bylo loni provedeno 320 kontrolních vstupů.

Pro laboratorní analýzu bylo odebráno 59 šarží nabízeného částečně zkvašeného hroznového moštu. Nevyhovělo 5 (8,5 %) šarží původem z České republiky. Ve všech případech neodpovídal skutečný obsah alkoholu definici výrobku z révy vinné (částečně zkvašený hroznový mošt se získává kvašením hroznového moštu, který následně obsahuje skutečný obsah alkoholu vyšší než 1 % objemové a nižší než tři pětiny celkového obsahu alkoholu v procentech objemových).

Na místě bylo hodnoceno 10 šarží rozlévaných částečně zkvašených hroznových moštů, přičemž u 2 (20 %) šarží byl naměřen objem, který neodpovídal nabízenému množství. V rámci těchto  kontrolních vstupů byly navíc zjištěny nedostatky v řádném označování, průvodních dokladech, hygienických podmínkách a jiné.

Kontrola burčáku v sezóně 2017 opět odhalila nedostatky, Kontroly burčáku
Výsledky kontrol částečně zkvašeného hroznového moštu opět prokázaly nedostatky

Výsledky kontrol: víno

V roce 2020 bylo i s ohledem na zavedený nouzový stav v České republice provedeno celkem 3 470 kontrolních vstupů do 2 109 provozoven za účelem prověření požadavků na produkci a uvádění na trh výrobků z révy vinné. V 702 kontrolních materiálech byla popsána minimálně jedna nevyhovující skutečnost (tedy pětina – 20,2 % –kontrol byla nevyhovující).

Do laboratoří bylo odebráno dle analýzy rizika 741 šarží výrobků z révy vinné. Z nich 75 (10,1 %) šarží nevyhovělo právním předpisům (povoleným enologickým postupům a omezením). Nejpočetnější byly senzoricky nevyhovující parametry, nejčastěji choroby a vady (například oxidace, plíseň, nežádoucí těkavé látky aj.). Byly zjištěny i nedostatky při ověřování údajů na etiketě vín; lišily se údaje o skutečném obsahu alkoholu anebo údaje o zbytkovém obsahu cukru. U jakostních parametrů šlo o překročení povoleného limitu obsahu těkavých kyselin a celkového obsahu oxidu siřičitého. Zaznamenány byly i nepovolené enologické postupy: překročení limitu pro zvyšování přirozeného obsahu alkoholu ve výrobku (nadlimitní přídavek cukru před kvašením) a překročení limitu v případě přídavku kyseliny sorbové (tj. konzervantu).

Naopak závažná provinění, tedy falšování produktu, výsledky kontrol odhalily v 6 (0,8 %) případech. A to u šarží vín původem z České republiky, Španělska, Slovenska a Srbska. Tato vína obsahovala zakázaný přídavek exogenní vody nebo přídavek syntetického glycerolu, případně přídavek syntetických barviv.

Na místě bylo hodnoceno 402 šarží výrobků z révy vinné, z nichž 80 (19,9 %) šarží nevyhovělo právním předpisům, nejčastěji v neodpovídajícím či zavádějícím značení.

Celkem tedy bylo hodnoceno 1 143 šarží výrobků z révy vinné, z nichž 155 šarží nevyhovělo právním předpisům, což představuje 13,6 % nevyhovujících šarží ze všech hodnocených. V porovnání s rokem 2019 se jedná o pokles nevyhovujících záchytů a současně navýšení celkového počtu posuzovaných šarží výrobků z révy vinné.

Lahve vína
V porovnání s rokem 2019 byl loni zaznamenán pokles nevyhovujících záchytů (výsledky kontrol výrobků z révy vinné)

Výsledky kontrol „dovozů“

Zaměření kontrolní činnosti v roce 2020 s ohledem na výrobky z révy vinné směřovalo zejména na kontrolu „dovozů“ nebalených vín ze zahraničí (státy EU a třetí země). Předpokladem byl fakt, že zhruba 70 % zkonzumovaného vína v České republice pochází ze zahraničí. V rámci tohoto zaměření bylo laboratorně prověřeno přes 250 šarží nebalených vín o objemu téměř 4 miliony litrů, z nichž nevyhověla pouze jediná (0,4 %) šarže.

Prodej vína spotřebiteli

Druhé podstatné zaměření kontrolní činnosti směřovalo na prověření zákonných podmínek při prodeji vína spotřebiteli, tedy prodeji vína sudového, čepovaného, rozlévaného a vína v obalu určeném pro spotřebitele. Zásadní pohled tak byl upřen na prodejce vín vystupující v pozici stáčírny, kteří svým chováním obcházeli zákonný prodej sudového vína. S těmito subjekty bylo zahájeno správní řízení s návrhem na uložení sankce. V roce 2020 tak bylo pravomocně skončeno 43 správních řízení s uložením sankce v celkové výší 942 000 Kč. Od účinnosti novely zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. bylo za protizákonný prodej sudového vína pravomocně skončeno 150 správních řízení s uložením sankce v celkové výši 3 250 000 Kč. Předpokládány jsou kontroly těchto subjektů i v roce 2021.

Opatření

SZPI je oprávněna ukládat opatření, jejichž účelem je zajistit odstranění zjištěných nedostatků. Opatření zahrnují například zákaz prodeje potraviny, zničení potraviny, přeznačení potraviny, nařízení provádění laboratorních rozborů před uvedením potraviny na trh a podobně. V roce 2020 uložila SZPI 14 569 opatření, nejčastějším typem opatření bylo:

  • Opatření k odstranění zjištěných nedostatků (14 224 případů),
  • Uložení povinnosti provést laboratorní rozbory (111 případů),
  • Uložení povinnosti dle zákona č. 40/1995 Sb. (110 případů).

V roce 2020 uložila SZPI celkem 10 488 zákazů v celkové výši 30 410 549 Kč. Největší finanční objem zákazů (14 779 384 Kč) byl uložen v oboru víno.

Počet nevyhovujících vín klesl meziročně až o polovinu, výsledky kontrol
Výsledky kontrol: největší finanční objem zákazů byl uložen v oboru víno

Mezilaboratorní porovnávací testy

Akreditované laboratoře SZPI se pravidelně účastní mezinárodních i národních porovnávacích zkoušek – testování způsobilosti chemických a fyzikálně-chemických laboratoří v souladu s požadavkem normy ČSN EN ISO/IEC  7025 nebo například mezilaboratorních validačních studií laboratorních metod.

V roce 2020 se laboratoř Inspektorátu SZPI v Brně zúčastnila 19 mezilaboratorních testů, jedné validační studie na stanovení konzervačních látek ve víně metodou kapalinové chromatografie a jedné certifikační studie na obsah chemických  prvků metodou ICP-MS. Oddělení izotopových analýz se v průběhu roku zúčastnilo tří kol porovnávacích FIT testů pořádaných laboratoří Eurofins Analytics ve Francii a dále od stejného poskytovatele tří kol testů zaměřených na profilovací techniky, tzv. 1H-profiling analýzy, např. bílého, růžového a červeného vína, medu, ovocných šťáv nebo kávy.

Oddělení analýzy vína se v průběhu roku zúčastnilo deseti porovnávacích testů na víno, šumivé víno, likérové víno a hroznový mošt pořádaných evropskou referenční laboratoří (EURL) Oenologues de France ve Francii. V oblasti zkoušení medů a senzorické analýzy byly zpracovány dva testy od německého poskytovatele DRRR. Při zavádění nové metody na stanovení sladidel metodou HPLC-MS proběhlo porovnání na dvou vzorcích nápojů s pražskou laboratoří SZPI.

Systém databanky analytických hodnot vín

Evropskou databanku analytických hodnot vín podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 spravuje a koordinuje Společné výzkumné středisko při EK v belgickém Geelu.

V Databance jsou uložena data získaná převážně z izotopového rozboru etanolu a vody obsažených v autentických vinařských výrobcích. Data se získávají referenčními metodami použitými v souladu s požadavky Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV). Hlavním cílem vytvoření Databanky je zejména harmonizace úředních rozborů vína v celé EU a následné použití naměřených parametrů k prokázání překročení limitu pro obohacování moštu, k prokázání přídavku vody nebo k potvrzení pravdivosti údajů o geografickém původu obchodovaného vína nebo vinařského výrobku. Záměrem založení Databanky je rovněž zjednodušení vyhodnocení výsledků úředních rozborů porovnáním s výsledky dřívějších rozborů provedených stejnou metodou u výrobků obdobných vlastností, jejichž původ a způsob produkce jsou ověřené, tj. se souborem autentických vzorků.

Databanka v České republice

V České republice systém Databanky zastřešuje Ministerstvo zemědělství. SZPI je společně s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (Oddělení vinohradnictví) a Generálním ředitelstvím cel (Celně-technická laboratoř) členem tohoto systému, který spočívá v odběru vzorků hroznů révy vinné reprezentativních pro Českou republiku, v jejich zpracování na víno a v jejich fyzikálně-chemických a izotopových rozborech. Popis dvaceti vzorků a výsledky laboratorních rozborů jsou každoročně poskytovány EK.

SZPI v systému zajišťuje fyzikálně-chemický a izotopový rozbor vzorků, vkládání i odesílání dat do Evropské databanky a plní rovněž koordinační funkci celého systému v České republice. SZPI je v této souvislosti v rámci boje proti falšování vín začleněna v Projektu příhraniční spolupráce aktivované z podnětu rakouské izotopové laboratoře Francisco Josephinum ve Wieselburgu, který sdružuje Rakousko, Českou republiku, Slovensko a Srbsko.

Výstupy projektu, který vhodným způsobem doplňuje činnost Evropské databanky analytických hodnot vín koordinované Společným výzkumným střediskem při EK v Geelu, by měly napomoci odhalit nekalé praktiky obchodovaných vín zejména zahraničního původu na území České republiky. Zástupci SZPI figurují jako delegáti pracovních skupin EK v záležitosti Databanky,  konkrétně správy Databanky, izotopových metod a nových metod rozboru vína.

Informační a komunikační systém

Informačně komunikační infrastruktura SZPI je tvořena komplexním souborem technologií od prověřených dodavatelů, na různých platformách zaměřených na procesní i datovou integraci heterogenních softwarových  systémů a aplikací provozovaných v několika podsystémech se specifickým řešením. V závěru roku byl nově vysoutěžen informační systém pro evidenci v oblasti vinařství, který by měl v následujícím roce postupně nahradit stávající, již dosluhující, systém IS Víno.

Tvorba a připomínkování právních předpisů

V roce 2020 se SZPI podílela na vzniku 7 zákonů. Z nich pak SZPI především spolupracovala s Ministerstvem zemědělství na legislativním procesu novel zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Stejně jako v předcházejících letech se SZPI podílela na tvorbě právních předpisů EU. SZPI aktivně sledovala vývoj právní úpravy v oblasti vinařství, zejména přípravu prováděcích aktů k nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví organizace trhu se zemědělskými produkty.

Činnost právní

V roce 2020 bylo pravomocně skončeno 2 435 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 96 597 500 Kč. Trest napomenutí byl uložen ve 253 případech. Ve správních řízeních o deliktech provozovatelů potravinářských podniků byla rovněž uložena povinnost nahradit náklady správního řízení v celkové výši 313 000 Kč.

V souvislosti s oblastí vinohradnictví a vinařství byla nejčastěji ve správním řízení projednávána porušení následujících právních předpisů:

  • § 16 zákona o vinohradnictví a vinařství – nedodržení požadavků na označení produktu/vína (35);
  • § 27 zákona o vinohradnictví a vinařství – nedodržení požadavků na uvádění do oběhu vína (115);
  • § 30 zákona o vinohradnictví a vinařství – řádné nevedení evidenčních knih v odvětví vína (99);
  • čl. 80 odst. 2 nařízení (ES) č. 1308/2013 – uvádění do oběhu produktů z révy vinné podrobených nepovoleným enologickým postupům (16);
  • čl. 147 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 – uvádění do oběhu produktů v odvětví vína bez průvodních dokladů (21);
  • čl. 52 odst. 1 nařízení (ES) č. 607/2009 – uvádění do oběhu produktů v odvětví vína označených v rozporu s nařízením nově čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) č. 2019/33 (21).

Mezinárodní spolupráce

Hlavním přínosem zahraničních aktivit je získávání nových informací a posílení know-how SZPI jako dozorového orgánu působícího na vnitřním trhu EU. Účast na školeních je pak zásadním přínosem ve zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců. Účast na různých konferencích, sympoziích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích je významná pro získávání aktuálních informací potřebných pro výkon pracovní pozice daného účastníka.  Vzdělávacích akcí se účastní především zaměstnanci SZPI, kteří jsou zodpovědní za metodiku kontrol a dále  zaměstnanci laboratoří.

SZPI nadále udržuje aktivní spolupráci s Mezinárodní organizací pro révu a víno (OIV). Tato mezivládní světová vědecko-technická organizace vytváří definice a doporučuje standardy v oblasti vinohradnictví a vinařství, které jsou v případě enologických postupů a analytických metod rozboru přebírány do právních předpisů EU.

Zaměstnanci brněnské laboratoře a OKLC se aktivně podíleli na jednání pracovních skupin, které jsou zodpovědné za fungování Evropské databanky vín.

Inspektoři a další zaměstnanci SZPI se v roce 2020 v omezené míře účastnili školení pod názvem Better Training for Safer Food (BTSF), která pro zástupce dozorových orgánů organizuje DG SANTE a která se specializují např. na obecné označování, látky zlepšující vlastnosti potravin, zeměpisné označování vína či lihovin, nová nařízení o úředních kontrolách, hygienu potravin, auditní systémy nebo mikrobiologická rizika v potravinách.

pranýř – vína, která na stůl nepatří

Výsledky kontrol jako Potraviny na pranýři

Projekt Potraviny na pranýři zahrnuje několik vzájemně propojených částí – webovou stránku, mobilní aplikaci, facebookový, twitterový a instagramový profil. Web byl spuštěn 10. 7. 2012 a od spuštění do konce roku 2020 jej navštívilo 5,6 milionu uživatelů, konkrétně za rok 2020 to bylo téměř 350 tisíc návštěvníků. Web přináší informace o nevyhovujících šaržích potravin zjištěných v rámci úřední kontroly SZPI a SVS, uzavřených  provozovnách, tematicky zaměřených kontrolách a upozornění na rizikové webové stránky.

V sekci Potraviny jsou zveřejňovány záznamy o nevyhovujících šaržích potravin, které jsou tříděny podle závažnosti zjištění do tří kategorií – nebezpečné, falšované a nejakostní. V roce 2020, který byl silně ovlivněn epidemií COVID-19, bylo na základě úřední kontroly SZPI zveřejněno celkem 284 záznamů o nevyhovujících  šaržích potravin, v kategorii nebezpečné 167, falšované 60 a nejakostní 57. Z těchto zpráv čerpá i server HledamVino.cz pro svoji rubriku Pranýř.

V roce 2020 bylo zveřejněno celkem 109 uzavřených provozoven či jejich částí, z toho v kategorii maloobchod 69, pivnice, bar nebo herna 6, restaurace 11, rychlé občerstvení 5, výroba 12, velkoobchod 4, vinárna nebo vinotéka 1, výroba a rozvoz jídel 1. Záznamy je možné zobrazit jako seznam, nebo pro lepší přehled na mapě České republiky.

zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Výroční zpráva 2020 (vydáno v dubnu 2021)

Ověřeno MonsterInsights